Onderzoeksartikelen

Hier houden we een database bij van alle belangrijke onderzoeken naar Visual Snow Syndroom (VSS) en aanverwante onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de VSS-gemeenschap. Wij zijn niet betrokken bij deze studies. We leggen kort uit wat de studie inhoudt en verwijzen u naar de relevante studie.

___________________________________________________________________________

2023
___________________________________________________________________________

“Abnormale glutamaterge en serotonerge connectiviteit bij Visual Snow Syndroom en migraine met aura”

Research by:
Francesca Puledda, Ottavia Dipasquale, Benjamin J. M. Gooddy, Nazia Karsan, Ray Bose, Mitul A. Mehta, Steven C. R. Williams, Peter J. Goadsby.

Dit onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van het Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience (IoPPN) aan het King’s College London, richtte zich op het begrijpen van de neurofarmacologische veranderingen die optreden bij het Visual Snow Syndrome (VSS). VSS is een aandoening waarbij mensen aanhoudende visuele verstoringen ervaren, zoals flitsende lichtjes en bewegende stippen, zowel met open als gesloten ogen. Het beïnvloedt ongeveer 2-3% van de wereldbevolking en kan het zicht, gehoor, denken, sensorische verwerking en de kwaliteit van leven beïnvloeden.

Het onderzoek gebruikte een innovatieve aanpak genaamd Receptor-Enriched Analysis of Functional Connectivity by Targets (REACT). Deze aanpak combineert gegevens van positronemissietomografie (PET) en functionele magnetische resonantiebeeldvorming (fMRI) om te onderzoeken hoe verschillende neurotransmitters, zoals glutamaat en serotonine, betrokken zijn bij de hersencircuits van mensen met VSS.

De resultaten toonden aan dat patiënten met VSS veranderingen hadden in de activiteit van glutamaat- en serotoninesystemen in specifieke hersengebieden. De functionele connectiviteit (synchronisatie van activiteit) in de glutamaatnetwerken was verminderd in het voorste cingulate cortex (ACC) bij mensen met VSS, vergeleken met gezonde controles en migrainepatiënten. De ACC speelt een rol in het denken en de controle over sensorische input, en de verschillende activiteitspatronen zouden een onderbreking kunnen weergeven in het filteren en integreren van visuele informatie. Verder toonde de analyse verminderde functionele connectiviteit in serotoninesystemen van de visuele cortex, insula, temporale pool en orbitofrontale gebieden van de hersenen bij patiënten met VSS in vergelijking met gezonde controles. Deze verminderde connectiviteit in serotoninesystemen werd ook gezien bij migrainepatiënten met aura, wat suggereert dat er een biologische link is tussen VSS en aura. Deze bevindingen wijzen erop dat serotonineactiviteit bij VSS-patiënten mogelijk invloed heeft op de integratie van complexe sensorische informatie.

De studie benadrukt de betrokkenheid van glutamaat en serotonine bij veranderingen in hersenconnectiviteit in de visuele, aandachts- en limbische systemen bij VSS. Bovendien laat het onderzoek zien dat veranderde serotonerge connectiviteit onafhankelijk is van migraine bij VSS en tegelijkertijd vergelijkbaar is met die van migraine met aura, wat wijst op een gedeelde biologie tussen de aandoeningen.

Conclusie:
Dit onderzoek onthult belangrijke inzichten in de neurofarmacologische veranderingen die optreden bij Visual Snow Syndrome (VSS). Het wijst op de rol van glutamaat en serotonine in de hersenconnectiviteit van VSS-patiënten, met specifieke veranderingen in activiteit in de voorste cingulate cortex en serotoninesystemen. Deze bevindingen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van gerichte behandelingen voor VSS en wijzen op een gedeelde biologische basis tussen VSS en migraine met aura. Dit onderzoek legt de basis voor verdere studies naar de moleculaire mechanismen die aan de basis liggen van VSS en de ontwikkeling van potentiële behandelingen.

___________________________________________________________________________

2022
___________________________________________________________________________

“Microstructure in patients with visual snow syndrome: an ultra-high field morphological and quantitative MRI study.”

Onderzoek door:
Monash universiteit (Australië, Melbourne)
Myrte Strik, Meaghan Clough, Emma J. Solly, Rebecca Glarin, Owen B. White, Scott C. Kolbe, Joanne Fielding.

Hoewel er relatief weinig neuroimagingstudies zijn uitgevoerd bij patiënten met het visual snow syndroom, is een veranderd metabolisme aangetoond met fluorodeoxyglucose-PET, en een veranderde hersenactivatie met behulp van visual snow-achtige stimuli. Anatomisch gezien zijn volumeveranderingen in de grijze stof gevonden in relatief kleine gebieden die betrokken zijn bij het gezichtsvermogen en in niet-typische gezichtsvermogengebieden zoals het cerebellum en limbische, temporale en pariëtale gebieden, wat wijst op betrokkenheid van de hele hersenen, wat mogelijk het brede scala van symptomen verklaart dat door patiënten wordt gemeld. De richting van de volumetrische verandering is echter niet eenduidig, met zowel grotere als kleinere volumes. Of de microstructuur van de hersenen verandert bij het visual snow syndroom, is onbekend.

Het onderzoeksteam van Monash heeft getracht veranderingen in hersenmorfologie en microstructuur vast te stellen bij patiënten met het visual snow syndroom door gebruik te maken van structurele beeldvorming met hoge resolutie, verkregen met ultra-hoog veld MRI [7 Tesla (7T)]. Zij includeerden patiënten met en zonder migraine om de mogelijke invloed van migraine op de gevonden veranderingen na te gaan. Naast witte stof en GM volumetrische analyses hebben zij de weefsel microstructuur beoordeeld met behulp van kwantitatieve T1 mapping. Dit is nog niet eerder onderzocht bij het visual snow syndroom. Tenslotte hebben zij onderzocht of veranderingen in volumetrie en/of T1 relaxatietijden gerelateerd waren aan klinische kenmerken van het visual snow syndroom en de ernst van psychiatrische symptomen. Gezien de grote variëteit aan symptomen, en veranderingen die eerder zijn aangetoond bij het visual snow syndroom, veronderstelden zij dat deze patiënten volumetrische veranderingen zouden vertonen, en mogelijk verschillen in de microstructuur van de hersenen.___________________________________________________________________________

2021
___________________________________________________________________________

“Visual snow syndrome, the spectrum of perceptual disorders, and migraine as a common risk factor: A narrative review.” A. Klein, CJ. Schankin, 2021 Aug.
Dit artikel bevat een meta-analyse (een studie waarin de resultaten van vroegere studies worden samengenomen om een nauwkeuriger uitspraak te doen over een bepaald fenomeen of een bepaalde theorie). Er werd getracht na te gaan in hoeverre VSS geassocieerd is met migraine en een groep andere perceptuele stoornissen, zoals duizeligheid, PPPD, fibromyalgie en chronische tinnitus. Het klinisch beeld wijst op een overgevoeligheid voor interne en externe visuele stimuli. Er zijn aanwijzingen voor het falen van remmende processen. In eerder onderzoek toonde VEP (Visually evoked potentials) een verlengde P145-respons die wijst in de richting van een verstoorde verwerking in de secundaire visuele gebieden*(Eren O, et al., 2018. Ann Neurol. 2018) en een hyperactivatie in de primaire visuele cortex*(Luna S, et al., 2018. Headache. 2018). In een ander onderzoek vond een FDG-PET studie hypermetabolisme in de rechter linguale gyrus. En fMRI toonde een wijdverspreide hyperconnectiviteit van de primaire (V1) en secundaire visuele cortices binnen en buiten het visuele systeem. Ook verstoringen in het salience netwerk en het dorsale en ventrale aandachtsnetwerk, evenals in de visuele precorticale paden zoals de visuele cortico-striatale lus en de thalamocorticale projecties.*(Puledda F, et al., 2021. Hum Brain Mapp. 2021). Functionele afwijkingen zouden kunnen worden weerspiegeld door structurele veranderingen zoals een toename van het grijze stofvolume in de primaire en secundaire visuele cortex.*(Puledda F, et al., 2020. Neurology.) Bij patiënten met VSS is de prevalentie van migraine tot 72% (comorbide migraine verergert de symptomen van VSS), tinnitus komt 52% tot 75% voor bij VSS-patiënten, fibromyalgie tot 7,1% en duizeligheid tot 13,3%. Cognitieve symptomen komen frequent voor bij VSS (geen percentage, want geen literatuur over dit onderwerp). Migraine zou een gemeenschappelijk verband kunnen zijn met verwerkingsstoornissen van meer specifieke modaliteiten, zoals het visuele (VSS bijvoorbeeld), vestibulaire (PPPD), auditieve (tinnitus), en pijnsysteem (fibromyalgie). Het zou ook de klinische overlapping van deze aandoeningen kunnen verklaren en waarom zij vaak met elkaar in verband staan. Het kan ook gedeeltelijk de klinische overeenkomsten van deze stoornissen verklaren en waarom ze vaak met elkaar in verband staan. Deze meta-analyse concludeert dat VSS, PPPD, fibromyalgie en chronische tinnitus op een spectrum van perceptuele stoornissen zouden kunnen liggen. Inzicht in de overeenkomsten in deze netwerkstoornissen en de rol van migraine als een mogelijke risicofactor kan de zoektocht naar een succesvolle behandeling voor deze vaak slopende en moeilijk te behandelen aandoeningen vooruit helpen.

“Localised increase in regional cerebral perfusion in patients with visual snow syndrome: a pseudo-continuous arterial spin labelling study.” Puledda F, Schankin CJ, O’Daly O, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2021.
In deze studie werd getracht veranderingen in de regionale cerebrale bloedstroom te onderzoeken met behulp van arteriële spin labelling (ASL) bij patiënten met VSS, in de hoop meer te begrijpen over de onderliggende neurobiologie van deze aandoening. Er werd gebruik gemaakt van een MRI-studie waarbij whole-brain kaarten van de rCBF werden verkregen met behulp van pseudo-continue ASL. ASL is een kwantitatieve, niet-invasieve functionele MRI-techniek. Een relatief nieuwe MRI-techniek die niet-invasief de cerebrale bloedstroom meet. Deze studie concludeert dat VSS-patiënten een verhoogde activatie vertonen in een breed netwerk van intrinsieke hersengebieden die belangrijk zijn bij de verwerking van complexe zintuiglijke en cognitieve toestanden. Het feit dat rCBF verhogingen onafhankelijk waren van de aanwezigheid van een externe visuele stimulus, suggereert dat deze afwijkingen een oorzakelijke factor kunnen zijn van de stoornis. Deze studie breidt eerdere neuroimaging bevindingen uit, bevestigt dat VSS een complex hersenprobleem is, en draagt bij tot een beter begrip van deze neurologische aandoening waarvoor nog geen behandeling bestaat.

“Disrupted connectivity within visual, attentional and salience networks in the visual snow syndrome.” F. Puledda et. Al., 2021 Jan.
De resultaten van deze studie suggereren dat VSS een complexe verstoring inhoudt van de interactie van meerdere hersensystemen (met name de pre-corticale en corticale visuele pathway, het visuele bewegingsnetwerk, de aandachtsnetwerken en het salience netwerk). De waarneming van de onderzoekers suggereert dat er een verstoring is in het filteren en integreren van binnenkomende zintuiglijke visuele stimuli versus de modulatie van intern gegenereerde visuele informatie.

___________________________________________________________________________

2020
___________________________________________________________________________

“Neuro-ophthalmologic findings in Visual Snow Syndrome.” Y-J. Yoo et. al., 2020 Oct., Journal of Clinical Neurology 2020.
Neuro-ophthalmologische bevindingen zijn meestal normaal bij patiënten met VSS. Retinale of neurologische ziekten moeten worden uitgesloten als mogelijke oorzaken van VSS.

“Visual snow syndrome: a comparison between an Italian and British population.” M. Viana et. Al., 2020 May.
In dit onderzoek werd een vergelijking gemaakt tussen Italiaanse en Britse VSS-patiënten. Er werden geen verschillen gevonden tussen de twee groepen. 

“Visual Snow Syndrome: A clinical and phenotypical description of 1,100 cases”, F. Puledda et al., 2020. Neurology.
Via een web-based enquête (wereldwijd) werden 1.100 gevallen verzameld. Aan deze studie namen zowel VS-patiënten als VSS-patiënten deel. Om een beter inzicht te krijgen in de huidige criteria en om de typische presentatie van het belangrijkste symptoom van VSS (namelijk Visual Snow) te bevestigen in de context van een groter cohort en om een begin te maken met het bepalen van eventuele brede verschillen in verband met geografie. De onderzoekers wilden ook proberen te zien of het mogelijk was VS te ontleden in mogelijke subgroepen en endofenotypes. Ook werd de interactie tussen VS en migraine en tinnitus onderzocht en werd in de studie ook gekeken naar HPPD in vergelijking met het statische in VS(S). Een officieel criterium voor de definitie van VSS is opgenomen in dit onderzoek, wat zeer nuttig is voor patiënten om te laten zien aan artsen die niet bekend zijn met VSS.

“Structural and functional footprint of visual snow syndrome”, C.J. Schankin, et al., 2020. Brain A Journal Of Neurology.
Het doel van deze studie was een beter begrip te krijgen van VSS door hersengebieden te onderzoeken die in structuur of functie, of beide, verschillen van controles. Zij trachtten ook structurele en functionele correlaten te identificeren voor visuele en niet-visuele symptomen van VSS. In deze studie maakten zij gebruik van een PET/CT scan met FDG (een radioactieve vorm van glucose). Voxelgebaseerde morfometrie (VBM), een bepaalde benadering van het bekijken van structurele hersenafwijkingen met behulp van MRI, werd gebruikt in een poging om structureel-functionele correlaties te identificeren. In deze studie beoordeelden zij het hersenmetabolisme en volumeveranderingen in de grijze stof. VSS-patiënten toonden hypermetabolisme en corticale volumetoename in de extrastriate visuele cortex op de kruising van de rechter linguale en fusiforme gyrus. Er was hypometabolisme in de rechter superieure temporale gyrus en de linker inferieure pariëtale lobule. Patiënten hadden toename van grijze stof volume in de temporale en limbische kwabben en afname in de superieure temporale gyrus. De overeenkomstige structurele en functionele veranderingen benadrukken de relevantie van de visuele associatie cortex voor VSS. Dit geeft de klinische indruk dat de stoornis zich verder uitstrekt dan het visuele systeem.

___________________________________________________________________________

2019
___________________________________________________________________________

“Quantification of photophobia in visual snow syndrome: A case-control study”, O. Eren et al., 2019. Cephalalgia.
Deze studie concludeert dat VSS-patiënten continu last hebben van lichtovergevoeligheid op een niveau dat vergelijkbaar is met chronische migrainepatiënten tijdens aanvallen. Hoewel migraine en VSS dezelfde disfunctie van de visuele verwerking hebben, zijn patiënten met VSS mogelijk ernstiger getroffen. In dit onderzoek is met behulp van de L-VISS test bekeken hoe fotofobie in VSS-patiënten zich verhoudt tot de controlegroep.

___________________________________________________________________________

2018
___________________________________________________________________________

“Evidence of Dysfunction in the Visual Association Cortex in Visual Snow Syndrome.” O. Eren et al., 2018, American Neurological Association.
In dit onderzoek toonden de Visual Evoked Potentials (VEP) bij VS-patiënten een verhoogde N145 latentie en een vermindering van de N75-p100 amplitude. De primaire stoornis bij patiënten met VS  zou een disfunctie van de visuele associatie cortex kunnen zijn. Inzicht in de functie en modulatie van dit gebied lijkt belangrijk om het tot nu toe onopgeloste probleem van de behandeling van deze slopende aandoening aan te pakken.

“Visual Snow Syndrome: Proposed Criteria, Clinical Implications, and Pathophysiology.” A.I Metzler et. al., 2018 Jun.
Bij het zien van een patiënt met VS of VSS is het belangrijk om een mogelijke onderliggende secundaire etiologie uit te sluiten. Patiënten met VSS hebben vaak comorbide migraine, maar VSS lijkt los te staan van persisterende migraine aura.

“Visual Snow Syndrome: What we know so far.” F. Puledda et. al., 2018 Feb., Wolters Kluwer Health, Inc. 2018.
Deze studie toont aan hoe belangrijk het is dat deze ziekte wordt herkend en erkend door artsen, in het bijzonder door neurologen en oogheelkundigen. Het is belangrijk om een beter inzicht in deze ziekte te krijgen door gegevens van VSS-patiënten wereldwijd te verzamelen. Een beter inzicht zal een betere behandeling tot gevolg hebben.

___________________________________________________________________________

2016
___________________________________________________________________________

“Visual Snow Syndrome: Symptoms and Ophthalmological Findings.” H. Tegetmeyer, 2016 May.
In deze Duitse studie kwam naar voren dat het niet nodig is om de symptomen van VSS op te helderen met verdere psychologische of psychiatrische tests na een precieze diagnose van VSS.

___________________________________________________________________________

2015
___________________________________________________________________________

“Pattern Glare: the effects of contrast and color.” L.J. Monger et al., 2015 Oct. Frontiers in Psychology.
Een relevant onderzoek, omdat ‘pattern glare’ (ook wel visuele stress genoemd) een symptoom van VSS kan zijn. Sommigen ondervinden ongemak en afwijkende visuele perceptuele vervormingen wanneer zij streeppatronen met bepaalde ruimtelijke kenmerken waarnemen. Deze gevoeligheid is meer intens bij migrainepatiënten en mensen met symptomen die verband houden met ‘pattern glare’. Deskundigen vermoeden dat dit te wijten is aan een corticale hyperexciteerbaarheid. Deze hyperexciteerbaarheid van de visuele cortex beïnvloedt de visuele verwerking. Gekleurde filters kunnen de verdeling van neurale activiteit zo veranderen dat de activiteit in hyperexciteerbare regio’s vermindert.*(Huang et al., 2011). Sommige mensen die last hebben van verblinding door patronen hebben baat bij gekleurde overlays die over tekstpassages worden gelegd. De kleur die het beste effect heeft, is voor elk individu verschillend.